აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დევნილთა კომპაქტური ჩასახლების ობიექტში ჩატარდა მცირეფასიანი სარემონტო სამუშაოები

8 ოქტომბერი, 2018  

2„აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა საკუთრებაში/სარგებლობაში გადაცემულ საცხოვრებელ ობიექტებში მცირეფასიანი და  გადაუდებელი სარემონტო სახის სამუშაოების” ჩატარების პროგრამის ფარგლებში, იმერეთის, გურიის, რაჭა-ლეჩხუმისა და  ქვემო სვანეთის რეგიონებსა და აჭარის  ავტონომიურ რესპუბლიკაში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლობის დაფინანსებით დასრულდა ქ. ბათუმში, აფხაზეთის ქუჩა №4-ში, დევნილთა კომპაქტურად ჩასახლების ობიექტის  სადარბაზოს კარების შეკეთება-შეცვლა.

3 afxazetis q4